Gaštanová alej

Politika zariadenia

Poslanie zariadenia:

Poslanie nášho zariadenia spočíva v kvalitnom poskytovaní sociálnych služieb za účelom uspokojovania všetkých potrieb jeho prijímateľov, smerujúce k zachovaniu individuálnych potrieb klientov.

Vízia:

Stať sa vyhľadávaným miestom, kde by každý senior odkázaný na pomoc mal túžbu žiť.

Politika kvality:

  • Systém manažérstva kvality uplatňovať ako stabilný proces trvalého zlepšovania pri rozvoji zariadenia.
  • Budovať dôverný vzťah a individuálny prístup ku klientovi ako k jedinečnej bytosti je pre nás prvoradý.
  • Poskytovanie vysokej úrovne sociálnej starostlivosti je pre nás samozrejmosťou.
  • Určiť a zvládať riziká a príležitosti, ktoré môžu vplývať na zhodu produktov a služieb a na schopnosť zveľaďovať spokojnosti klientov.
  • Cieľavedomé  vytvárať dlhodobé, pozitívne väzby s klientmi a vonkajším prostredím, osobitne so subjektmi, ktorých poslanie je príbuzné.
  • Priebežne monitorovať, vyhodnocovať a manažovať požiadavky, očakávania a spokojnosť klientov.
  • Neustále zlepšovať podmienky pre ďalší rozvoj našich aktivít, zvyšovať odbornú úroveň zamestnancov a ich kompetentnosť.
  • Vytvárať pracovné prostredie vylučujúce vznik možných chýb, a podporujúce vzájomnú dôveru, zodpovednosť, motiváciu, partnerstvo.
  • Poskytovať svojim klientom istotu, bezpečie a šťastie.
  • Plniť aplikovateľné požiadavky.

PhDr. Jana Jakobejová, PhD.
riaditeľka FOR REGION, n.o.