Gaštanová alej

Info/klient

Žiadosť do Zariadenia pre seniorov FOR REGION, n.o podľa §35 zákona 448/2008 Z.z.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá:

 • dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č.3 zákona 448/2008 Z.z.
 • dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Postup pri vybavovaní žiadosti:

 • Žiadateľ, ktorý prejaví záujem o umiestnenie do zariadenia pre seniorov musí vypísať žiadosť, ktorú zároveň vlastnoručne podpíše. Súčasťou tejto žiadosti je tiež lekársky nález, ktorý vypĺňa ošetrujúci (obvodný) lekár.
 • Po vyplnení týchto dokumentov je potrebné, aby boli podané na miestnom obecnom/mestskom úrade v mieste trvalého pobytu žiadateľa.
 • Posudkový lekár vypracuje zdravotný posudok a kompetentný pracovník obecného/mestského úradu sociálny posudok, na základe ktorých je vypracovaný posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
 • Na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu vydáva miestny úrad rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
 • Voči rozhodnutiu, je možné podať odvolanie, no pokiaľ s ním žiadateľ súhlasí, môže sa odvolania vzdať, čím rozhodnutie nadobudne právoplatnosť skôr.
 • Prílohou k žiadosti je vyhlásenie o majetku fyzickej osoby a vyhlásenie o príjme fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu podľa zákona 448/2008 Z.z. Tieto dokumenty spolu s rozhodnutím o dôchodku (vydáva sociálna poisťovňa) je potrebné odovzdať pri nástupe žiadateľa do zariadenia.
 • Po nadobudnutí právoplatnosti občan podá na príslušný miestny úrad žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, v ktorej uvedie konkrétne zariadenie, ktoré si vybral.
 • Žiadosť občana o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podáva obec/mesto priamo do zariadenia, o ktoré žiadateľ prejavil záujem.

Žiadosť do Špecializovaného zariadenia FOR REGION, n.o podľa §39 zákona 448/2008 Z.z.

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba dospelej fyzickej osobe, ktorá:

 • je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3 zákona 448/2008 Z.z. a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, AIDS, schizofrénia, hluchoslepota, skleróza multiplex, demencie rôzneho typu etiológie, pervazívna vývinová porucha alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

Postup pri vybavovaní žiadosti:

 • na Košický samosprávny kraj je potrebné doručiť Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, a to poštou, osobne cez podateľňu alebo elektronicky.
 • K žiadosti je potrebné doložiť:  
 • odborný lekársky nález nie starší ako 6 mesiacov, doklad o psychiatrickom, resp. neurologickom vyšetrení,                                                                                               
 • kópiu posudku o odkázanosti na sociálnu službu vydaný obcou alebo iným VÚC, alebo komplexný posudok vydaný ÚPSVaR na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby,                      
 • kópiu právoplatného rozsudku o zbavení spôsobilosti na právne úkony (ak bol vydaný).
 • Žiadosť musí byť žiadateľom vlastnoručne podpísaná. Ak vzhľadom k svojmu zdravotnému stavu nemôže žiadateľ podať žiadosť o posúdenie sám, môže v jeho mene, na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o jeho zdravotnom stave, podať žiadosť o posúdenie alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.

Odľahčovacia služba/samoplatcovia

 • O túto službu v  Zariadení pre seniorov FOR REGION, n.o., môže žiadať fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek.
 • Žiadateľ podáva žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v Zariadení FOR REGION, n.o.
 • Žiadateľ okrem žiadosti predkladá rozhodnutie o dôchodku vydané sociálnou poisťovňou.                                                                                                       

​​Samoplatcom nie je poskytovaná dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, preto si výdavky spojené s pobytom v zariadení hradia v plnej výške z vlastných zdrojov.

(1089.02 kb)
Lekársky nález
Zariadenie pre seniorov
(473.96 kb)
Vyhlásenie o majetku
Zariadenie pre seniorov
(278.02 kb)
Vyhlásenie o príjme
Zariadenie pre seniorov
(272.7 kb)
(448.27 kb)
(798.68 kb)
Vyhlásenie o majetku
Špecializované zariadenie
(278.02 kb)
Vyhlásenie o príjme
Špecializované zariadenie
(272.7 kb)
Vyjadrenie lekára o bezinfekčnosti
Špecializované zariadenie
(448.27 kb)
Bližšie informácie Vám poskytne Mgr. Michaela Kováčová - garant sociálnej starostlivosti na t.č. 0902 614 657.