Gaštanová alej

Info/klient

Žiadateľ  s potvrdením o odkázanosti na sociálnu službu

  • Klientom Zariadenia pre seniorov FOR REGION, n.o., sa môže stať len fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo ak potrebuje poskytovanie sociálnej služby v zariadení z iných vážnych dôvodov.
  • Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov je výlučnou kompetenciou obcí a miest. O vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je potrebné obrátiť sa na obecný/mestský úrad - odbor sociálnych vecí v mieste trvalého bydliska žiadateľa s potrebnými dokumentami (viď. nižšie v PDF formáte)
  • Vyplnenú a podpísanú žiadosť žiadateľomlekársky nález vyplnený obvodným lekárom žiadateľa je potrebné odovzdať na miestnom úrade. Na základe týchto dokumentov vypracuje posudkový lekár obce lekársky posudok a sociálny pracovník obce sociálny posudok. Prílohou tejto žiadosti je aj čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch, ktoré musí byť úradne overené. Klient musí okrem toho predložiť rozhodnutie o dôchodku vydané sociálnou poisťovňou.

Výsledkom je posudok o odkázanosti na sociálnu službu a príslušný miestny úrad vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

Po nadobudnutí právoplatnosti občan podá na príslušný miestny úrad žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, v ktorej uvedie aj názov poskytovateľa sociálnej služby (zariadenie, o ktoré prejavil záujem).

Žiadosť občana o uzatvorenie „Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ podáva obec/mesto priamo do zariadenia, o ktoré občan prejavil záujem.

Cenník FOR REGION, n.o., za pobyt v našom zariadení vrátane detailného položkového rozpisu nájdete v hornej časti našej webovej stránky sekcia „Cenník“ – Dokument Cenník poskytovania sociálnej služby.

Pobyt v zariadení nie je obmedzený regiónom, klientom sa môže stať ktokoľvek z celého Slovenska.

Odľahčovacia služba / samoplatcovia

Klientom Zariadenia pre seniorov FOR REGION, n.o., sa môže stať fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek.

Žiadateľ podá žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby vo FOR REGION, n.o.,

Klient musí okrem toho predložiť rozhodnutie o dôchodku vydané sociálnou poisťovňou.

Samoplatcom nie je poskytovaná dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a hradia si výdavky spojené s pobytom v zariadení v plnej výške z vlastných zdrojov.

Cenník FOR REGION, n.o., pre klientov samoplatcov nájdete v hornej časti našej webovej stránky sekcia „Cenník“ - Dokument Cenník poskytovania sociálnej služby pre klienta samoplatcu.

„V mojom veku si už nemôžem dovoliť, aby som sa cítil zle.“

 Winston Churchill